Меню
Вашата кошница

Регистрирай се и получаваш код за 10% отстъпка на твоя имейл адрес!

Общи Условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Ленсин“ ООД и лицата ползващи сайта и ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.lensin.bg. Неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ е ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ -  раздел VІІ от общите условия.

„Ленсин“ ООД с ЕИК: 202423403, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Нишава 105, офис 3, тел: +359 878 200744 е търговско дружество - собственик на ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН на адрес www.lensin.bg

Дефиниции

„ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“ означава виртуален магазин lensin.bg, находящ се на www.lensin.bg, осигуряващ възможност да бъдат купувани стоки чрез Интернет.

„САЙТ" означава уебсайта на адрес www.lensin.bg представляващ обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

„АКАУНТ“ означава потребителски абонамент на www.lensin.bg, включващ персонален идентификатор, парола и права за достъп до определени услуги.

"КУПУВАЧ" или „КЛИЕНТ“  означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина;

„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава лице въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата чрез пренасочване от друг интернет сайт, което лице използва функционалностите на сайта.

„ПОТРЕБИТЕЛ“ означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

„ПОРЪЧКА“ под поръчка се разбира избраните стоки и услуги и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ“ означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги;

„ЛИЧНИ ДАННИ“ означава лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и по Закона за защита на личните данни: всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци..

„ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ИДЕНТИФИЦИРАНО“ е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„СУБЕКТ НА ДАННИ“ означава всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

„АДМИНИСТРАТОР“ означава Дружеството „Ленсин“ ООД.

"ОБЩИ УСЛОВИЯ" означава настоящите общи условия за ползването на сайта и интернет магазина.

Съкращения, които могат да бъдат използвани:

ГПК   - Граждански процесуален кодекс;

ТЗ     - Търговски закон.

ЗЗД   - Закон за задълженията и договорите;

ЗЗП   - Закон за защита на потребителите;

ЗПУ   - Закона за пощенските услуги;

ОРЗД - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);

ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни;

КЗЛД – Комисия за защита на личните данни.

ВАЖНО: Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате право и възможност да закупувате стоки като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.


I.        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ - ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ


 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Ленсин“ ООД с ЕИК: 202423403, адрес:  гр. София, ул. Нишава 105, офис 3, тел: +359 878 200744 предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.lensin.bg . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “съгласен съм”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
 2.  Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на lensin.bg IP адрес на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на lensin.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
 4. След кликане на бутона "съгласен съм", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в lensin.bg . Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
 5. „Ленсин“ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока „Ленсин“ ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на поръчката. В случай, че е направен превод по сметката на „Ленсин“ ООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка. 
 6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани   в   български левове.
 7. Обявените цени са с включен ДДС.


II.        ДОСТАВКА


 1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „Ленсин“ ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „Ленсин“ ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 2.  Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат документирани при доставката и докладвани незабавно на „Ленсин“ ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „Ленсин“ ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Ленсин“ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 3. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес „Ленсин“ ООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 4. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
  Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 (четиридесет и осем) часа от получаването й.


III.        ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ


 1. „Ленсин“ ООД чрез своя онлайн магазин lensin.bg декларира, че всички продукти обявени в този сайт са оригинални и се предоставят от производителя или от неговия дистрибутор, като всеки продукт се проверява индивидуално.
 2. Потребителят има право на отказ от поръчания продукт в срок от 14 работни дни от датата на получаването му само в случай, че той не е използван и не е нарушена структурата на опаковката, както и при условие, че продукта, за който се прави отказ, е в същия вид в който е получен при доставянето му на клиента при условията на чл. 55 от ЗЗП. Всеки потребител може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл.
 3. СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

   До ………………………

  /името на търговеца/

  ……………………………………………………………………..

  /адрес, ЕИК/

  С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

  …………………………………………………. /описание на продукта/

  Стоката е поръчана на ………………….

  Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

  ………………………………………………………………………../Име на потребителя/

  Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

   ……………….                                                                             …………………………….

  /Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 4. При установен фабричен дефект на даден продукт до 24 часа от получаването му и при стриктно спазване на горепосочените условия „Ленсин“ ООД гарантира, че той ще бъде подменен с нов или ще Ви бъде възстановена стойността на продукта, съгласно чл. 55 от ЗЗП. В случай, че не е спазен определения срок или някое от условията по рекламацията е нарушено, за „Ленсин“ ООД не произлизат какви и да било задължения по отношение на рекламирания продукт, а транспортните и други разходи по доставяне и изпращането на продукта са за сметка на клиента. Задължение на клиента е да провери при доставянето на продукта за неговото съответствие с направената поръчка. При констатиран транспортен дефект на продукта, потребителят трябва да се обърне към куриера, който от своя страна изготвя протокол за увредена пратка. Рекламации се приемат и в следните случаи: при установена липса или разминаване на броя заявени продукти с действително доставените, като това може да се извърши само в момента на получаване на доставката; ако има несъответствие в марката и характеристиките на поръчания продукт след оглед на място и в момент на получаване на доставката.


IV.        ЦЕНИ


 1. Цените, посочени в онлайн магазин lensin.bg включват опаковане. Транспортът в рамките на Република България е за сметка на клиента с изключение на случаите, когато изрично е упоменато, че доставката е обвързана с промоционални условия на закупуване на продукти. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.


V.        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на онлайн магазин lensin.bg .
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „Ленсин“ ООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на онлайн магазин lensin.bg .
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Ленсин“ ООД  се задължава при ползване на услугите да уведомява незабавно „Ленсин“ ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
 6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Ленсин“ ООД  се задължава при ползване на услугите да не извършва злоумишлени действия.
 7. Клиентът се задължава да посочи име, преиме и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


VI.        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


 1. „Ленсин“ ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.
 2. „Ленсин“ ООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на lensin.bg .
 3. „Ленсин“ ООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Ленсин“ ООД  да прекрати, спре или промени предоставяните стоки и услуги във връзка с ползването на онлайн магазин lensin.bg. „Ленсин“ ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на стоки и услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез lensin.bg .
 4. „Ленсин“ ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 
 5. „Ленсин“ ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством онлайн магазин lensin.bg. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Ленсин“ ООД  във връзка с ползването на онлайн магазин lensin.bg, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Ленсин“ ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 6. „Ленсин“ ООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Клиенти, независимо дали са регистрирани.
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „Ленсин“ ООД , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@lensin.eu. „Ленсин“ ООД  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите стоки и услуги. Всички цели, за които „Ленсин“ ООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 
 8. „Ленсин“ ООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които „Ленсин“ ООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки и услугите извън контрола на „Ленсин“ ООД.
 9. „Ленсин“ ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя/Клиента и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


VII.         ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА е неразделна част от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползването на сайта и продажба и доставка на стоки и услуги от страна на Дружеството през „ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН“ находящ се на www.lensin.bg

Информация за контакти по въпроси свързани със защитата на личните данни в Дружествто:

Тел: +359 878 200744    e-mail: office@lensin.bg

Поверителността и сигурността на личните данни на клиентите ни е от първостепенно значение за нас. Във връзка с това създадохме настоящата Политиката за защита на личните данни, която регламентира начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“ данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в база данни на Дружеството и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни или предоставените по друг начин данни на сайта ни да се обработват съгласно посочените по-долу правила.

Важно е да знаете, че:

  • Регистрирайки се в сайта ни, Вие се съгласявате с настоящата Политика и изрично потвърждавате, че я приемате. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни.
  • Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват.
  • Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България и само за срока и за целите, за които са предоставени.
  • Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на сайта би означавал единствено отказ да използвате съответните услуги, без каквито и да било неблагоприятни последици за Вас.
  • В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни за целта на обработката посочена в него.
  • Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на действащите договорни задължения. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.
  • В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например: спазване на законовите задължения на Администратора; за изпълнение на договорни задължения и др.
  • Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.
  • Когато закупувате стоки като гост (без регистриран акаунт) предоставените от Вас данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка.
  • Контролен орган по отношение на защитата на Лични данни е: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), адрес:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. за информация и контакти 02/91-53-518; Електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg

Информация, която събираме.

В случай, че сте избрали да се регистрирате на нашия Уебсайт и/или да използвате предоставяните чрез него услуги и форми за връзка се изисква да предоставите някои лични данни, вкл. но не само име(на), телефонен номер, e-mail, адрес, предпочитан начин на комуникация и др.

В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.

Данни на непълнолетни лица

Услугите, предоставяни от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години.

За регистрация и/или предоставянето на услугите на сайта, вкл. и продажба на стоки на лица ненавършили 18 г. се изисква и е необходимо предоставянето на изрично съгласие, респ. потвърждение от носещия родителска отговорност (родител или настойник) за детето. Ако въпреки това използвате сайта ни без такова разрешение или съгласие, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Администраторът не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна.

Ако установим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.

Как и защо използваме личните Ви данни:

  • Обработваме личните Ви данни на основание изричното Ви съгласие, или
  • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно Ваши запитвания свързани с конкретни поръчки, промени в Общите условия и/или други правила.
  • Обработваме личните Ви данни за изпълнение на наши законови задължения; за легитимни интереси на администратора или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данните.
  • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности, като може да оттеглите същото по всяко време.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване на предоставяните продукти и услуги, които Ви предлагаме. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори и/или обработващи лични данни):

Лица, обработващи данни от името на Дружеството:

  • пощенски и куриерски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи стоки, договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
  • търговски представители, дистрибутори и подизпълнители на Дружеството, които действат като представители на дружеството, при предлагането и продажбата на продукти и услуги;
  • лица, наети на граждански договор от Дружеството, подпомагащи процесите по продажба, доставка и др.; на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което по договор обработва личните данни от името на администратора и по негово нареждане или възлагане) – счетоводна къща, IT компания, поддържаща информационната система, адвокати и адвокатски дружества и др.;
  • на бизнес партньори – за целите на директен маркетинг, съвместни продукти и услуги, когато сте дали изрично съгласие данните Ви да се използват за подобни цели.

Лица, обработващи данните от свое име

  • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на Дружеството и своите клиенти, ние прилагаме необходимите организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (ОЗРД) и др.;

В Дружеството са създадени правила по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността и защитата на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

Ще съхраняваме и обработваме личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква съхраняването и обработването им за по-дълъг период.

Личните ви данни няма да бъдат изтрити, ако те са необходими за решаване на висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите права (Права на субекта на лични данни)

Ако обработваме Ваши Лични данни, Вие имате следните права:

  • Да получите потвърждение от нас дали се обработват Ваши лични данни за Вас и ако е така, да получите право на достъп до личните Ви данни.
  • Да проверите пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си;
  • Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл на посочения по-горе електронен адрес за контакт по въпроси свързани със защитата на личните данни. С цел избягване на възможни злоупотреби, горните искания ще бъдат разглеждани, само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни за установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
  • На искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването и за причините довели до това забавяне. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.
  • Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.
  • Право на преносимост на данни към друг Администратор на данни.
  • Право да се подаде жалба до Комисия за защита на личните данни и до съда.

Политика за „бисквитки“

Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържа максимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използвате настройките на Вашия интернет браузър.

Не носим отговорност, ако Вашият интернет браузър не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.


VIII.        ИЗМЕНЕНИЯ


 „Ленсин“ ООД може по всяко време да променя и актуализира настоящите Общи условия, вкл. и по отношение на политиката за защита на личните данни.

При промяна актуализираните Общи условия ще бъдат публикувани на Интернет страницата. Освен това на видно място в Интернет страницата ще бъдат публикувано съобщение, за това че има промени в Общи условия, а на регистрираните потребители може да бъде пращано и допълнително съобщение за това.


ІХ.        РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Ленсин“ ООД, съобразно българското законодателство


Х.        АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ


Споровете между КУПУВАЧА И ПРОДАВАЧА, породени във връзка с дейността на КУПУВАЧА, попадат в обхвата на дейност на Обща Помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Настоящите Общи условия са в сила от 25.05.2018 г.