Europe България
Валути
лв.

Общи Условия

за ползване от предоставените от Ленсин ООД услуги

 

    I.        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.     Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Ленсин“ ООД с ЕИК: 202423403, адрес: гр. София, бул. Шипченски проход No 23, вх. Б, ет. 1, ап. 14, тел: +359 878 200744 предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.lensin.bg . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “съгласен съм”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2.     Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на lensin.bg IP адрес на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3.     Продуктите, които се намират на интернет страницата на lensin.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4.     След кликане на бутона "съгласен съм", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в lensin.bg . Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5.     „Ленсин“ ООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока „Ленсин“ ООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер в рамките на 7 (седем) работни дни от датата на поръчката. В случай, че е направен превод по сметката на „Ленсин“ ООД, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или заместваща поръчка. 

6.     Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове

7.     Обявените цени са с включен ДДС.

 

 II.        ДОСТАВКА

 

8.     Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „Ленсин“ ООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „Ленсин“ ООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9.     Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат документирани при доставката и докладвани незабавно на „Ленсин“ ООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „Ленсин“ ООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Ленсин“ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

10.  При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес „Ленсин“ ООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

11.  Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 (четиридесет и осем) часа от получаването й.

 

III.        ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

 

12.  „Ленсин“ ООД чрез своя онлайн магазин lensin.bg декларира, че всички продукти обявени в този сайт са оригинални и се предоставят от производителя или от неговия дистрибутор, като всеки продукт се проверява индивидуално.

13.  Потребителят има право на отказ от поръчания продукт в срок от 14 работни дни от датата на получаването му само в случай, че той не е използван и не е нарушена структурата на опаковката, както и при условие, че продукта, за който се прави отказ, е в същия вид в който е получен при доставянето му на клиента при условията на чл. 55 от ЗЗПВсеки потребител може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл. Формулярът може да копирате от тук:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

14.  При установен фабричен дефект на даден продукт до 24 часа от получаването му и при стриктно спазване на горепосочените условия „Ленсин“ ООД гарантира, че той ще бъде подменен с нов или ще Ви бъде възстановена стойността на продукта, съгласно чл. 55 от ЗЗП. В случай, че не е спазен определения срок или някое от условията по рекламацията е нарушено, за „Ленсин“ ООД не произлизат какви и да било задължения по отношение на рекламирания продукт, а транспортните и други разходи по доставяне и изпращането на продукта са за сметка на клиента. Задължение на клиента е да провери при доставянето на продукта за неговото съответствие с направената поръчка. При констатиран транспортен дефект на продукта, потребителят трябва да се обърне към куриера, който от своя страна изготвя протокол за увредена пратка. Рекламации се приемат и в следните случаи: при установена липса или разминаване на броя заявени продукти с действително доставените, като това може да се извърши само в момента на получаване на доставката; ако има несъответствие в марката и характеристиките на поръчания продукт след оглед на място и в момент на получаване на доставката.

 

IV.        ЦЕНИ

 

15.  Цените, посочени в онлайн магазин lensin.bg включват опаковане. Транспортът в рамките на Република България е за сметка на клиента с изключение на случаите, когато изрично е упоменато, че доставката е обвързана с промоционални условия на закупуване на продукти. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

   V.        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

16.  Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на онлайн магазин lensin.bg .

17.  Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

18.  Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „Ленсин“ ООД  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

19.  Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на онлайн магазин lensin.bg .

20.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на „Ленсин“ ООД  се задължава при ползване на услугите: 

·          да уведомява незабавно „Ленсин“ ООД  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

·          да не извършва злоумишлени действия; 

21.  Клиентът се задължава да посочи име, преиме и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI.        ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

22.  „Ленсин“ ООД  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните стоки и услуги.

23.  „Ленсин“ ООД  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на lensin.bg .

24.  „Ленсин“ ООД  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Ленсин“ ООД  да прекрати, спре или промени предоставяните стоки и услуги във връзка с ползването на онлайн магазин lensin.bg. „Ленсин“ ООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на стоки и услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез lensin.bg .

25.  „Ленсин“ ООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

26.  „Ленсин“ ООД  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством онлайн магазин lensin.bg. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „Ленсин“ ООД  във връзка с ползването на онлайн магазин lensin.bg, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „Ленсин“ ООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

27.  „Ленсин“ ООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/Клиенти, независимо дали са регистрирани.

28.  Информацията по предходния член може да бъде използвана от „Ленсин“ ООД , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@lensin.eu. „Ленсин“ ООД  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите стоки и услуги. Всички цели, за които „Ленсин“ ООД  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

29.  „Ленсин“ ООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които „Ленсин“ ООД  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки и услугите извън контрола на „Ленсин“ ООД.

30.  „Ленсин“ ООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя/Клиента и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII.        ЛИЧНИ ДАННИ

 

31.  „Ленсин“ ООД  гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „Ленсин“ ООД  защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Ленсин“ ООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

32.  „Ленсин“ ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента.  Ако информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, „Ленсин“ ООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII.        ИЗМЕНЕНИЯ

 

33.  Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Ленсин“ ООД, който има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки и услуги. Настоящите Общи условия могат бъде променяни и на основание промени в действащото законодателството. „Ленсин“ ООД  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и му даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „Ленсин“ ООД  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на стоки и услуги на Потребителя.

 

IX.        ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

34.  Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е регистрирал в Интернет страницата lensin.bg .

35.  Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и услуги и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.

36.  Интернет магазина lensin.bg е собственост на „Ленсин“ ООД.

37.  Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Ленсин“ ООД, съобразно българското законодателство.

 

Х.        АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

38.  Споровете между КУПУВАЧА И ПРОДАВАЧА, породени във връзка с дейността на КУПУВАЧА, попадат в обхвата на дейност на Обща Помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg). При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).